MOVEMENT NEWS

ครม.เห็นชอบลงนามเอกสาร 22 ฉบับ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 26-28 ต.ค.
POSTED ON 19/10/2564


 

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างเอกสารจำนวน 22 ฉบับ ที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 ที่ประเทศบูรไน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ ครอบคลุมความร่วมมือทุกด้าน เช่น การรับมือภัยพิบัติ, การดูแลเยาวชน, สุขภาพ, โควิด-19, วัคซีน, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาค และกับประเทศทวิภาคี อาทิ ASEAN-จีน, ASEAN-สหรัฐ, ASEAN-อินเดีย, ASEAN-รัสเซีย, ASEAN-เกาหลี

สำหรับเอกสารทั้ง 22 ฉบับที่ ครม.เห็นชอบในวันนี้ เป็นของ 5 หน่วยงาน คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1. ร่างเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวม 17 ฉบับ ดังนี้ (1) ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน ว่าด้วยข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวม เพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน (อาเซียนชิลด์) (กระทรวงการต่างประเทศ) (2) ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน ว่าด้วยความสำคัญของครอบครัวเพื่อการพัฒนาชุมชนและการสร้างชาติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (3) ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการธำรงระบบพหุภาคีนิยม (กระทรวงการต่างประเทศ) (4) ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (กระทรวงการต่างประเทศ) (5) ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการปรับสูตรและการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข) (6) ร่างปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการระรานเด็กในอาเซียน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (7) ร่างแถลงการณ์อาเซียน - รัสเซีย ว่าด้วยการสร้างภูมิภาคที่เป็นปึกแผ่น มั่นคง และยั่งยืน (กระทรวงการต่างประเทศ) (8) ร่างแถลงการณ์อาเซียน - รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการรับมือและต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก (กระทรวงการต่างประเทศ) (9) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ว่าด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการฟื้นฟูการท่องเที่ยว (กระทรวงการต่างประเทศ) (10) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิต (กระทรวงการต่างประเทศ) (11) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน - สหรัฐฯ ว่าด้วยการพัฒนาด้านดิจิทัล (กระทรวงการต่างประเทศ) (12) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นและเด็ก (กระทรวงสาธารณสุข) (13) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและสีเขียว (กระทรวงสาธารณสุข) (14) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - อินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออินโด - แปซิฟิก (กระทรวงการต่างประเทศ) (15) ร่างแกลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ) (16) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน ครั้งที่ 24 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน (กระทรวงการต่างประเทศ) (17) ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน - สาธารณรัฐภาหลีให้ก้าวไกล (กระทรวงการต่างประเทศ) 2. ร่างเอกสารกำหนดแนวทางเชิงนโยบายของอาเซียนในการดำเนินความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ฉบับ ดังนี้ (1) ร่างแผนปฏิบัติการฉบับครอบคลุมเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-รัสเซีย (ค.ศ.2021-2025) (กระทรวงการต่างประเทศ) (2) ร่างกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจใส่ใจที่ครอบคลุมของอาเซียน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (3) ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (กระทรวงพาณิชย์) (4) ร่างกรอบนโยบายยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการปรับตัวของประชาคมอาเซียนสำหรับความเข้าใจ การยอมรับ และการรับรู้เกี่ยวกับวาระระดับภูมิภาคที่มากขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน (กระทรวงวัฒนธรรม) 3. ร่างเอกสารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ.2025 จำนวน 1 ฉบับ (กระทรวงการต่างประเทศ)