MOVEMENT NEWS

มาตรฐาน GREENGUARD ของ ULได้รับการยอมรับตามมาตรฐานโครงการฉลากสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์
POSTED ON 09/07/2563


 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREENGUARD Gold จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจำกัดปริมาณการปล่อยสารเคมีในโครงการฉลากสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์โดยอัตโนมัติ

สภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ (Singapore Environment Council: SEC) อนุมัติให้ การรับรองมาตรฐาน GREENGUARD Gold สำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม มีความสอดคล้องตรงตามข้อกำหนดด้านการจำกัดปริมาณการปล่อยสารเคมีของโครงการฉลากสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ (Singapore Green Labeling Scheme: SGLC) ซึ่งครอบคลุมวัสดุปูพื้น ประตู วัสดุปิดผิวผนัง แผงไฟ ฉนวน เฟอร์นิเจอร์ พรม และเทปกาวติดพรม ทั้งนี้ โครงการฉลากสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของสิงคโปร์ทำหน้าที่รับรองผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคที่ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

"เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ตอนนี้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GREENGUARD Gold ของ UL จะได้รับการรับรองมาตรฐานการจำกัดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) จากสภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ ซึ่งครอบคลุมวัสดุปูพื้น ประตู วัสดุปิดผิวผนัง แผงไฟ ฉนวน เฟอร์นิเจอร์ พรม และเทปกาวติดพรม การรักษาสมดุลตามมาตรฐานการปล่อยสารเคมีอย่างต่อเนื่องจึงเท่ากับเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยสาร VOC ต่ำให้สูงยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้ผู้ผลิตคำนึงความสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวที่ส่งผลต่อความยั่งยืน" นายอัลเบอร์โต อักเกตติ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป แผนกสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ UL กล่าว

นอกจากนี้ UL ยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม NGO และองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREENGUARD Gold สามารถเข้าถึงตลาดหลัก ๆ ที่รองรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการจำกัดการปล่อยสาร VOC ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีนี้ การรับรอง GREENGUARD Gold จึงช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเข้าถึงภูมิภาค ASEAN ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น