MOVEMENT NEWS

สกสว. จับมือ 58 หน่วยงาน ทุ่มงบ 4,170 ล้านบาท สร้างวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศ
POSTED ON 13/03/2563


 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมกับ 58 หน่วยงาน ร่วมสตาร์ทระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยข้อมูลว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ระบุให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ไปยังหน่วยงานในระบบ ววน. ผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ให้กับแผนงานและหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ ปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว.ได้พิจารณาอนุมัติให้สกสว. จัดสรรงบประมาณวิจัยแผนงานปกติ (Non- Flagship Program) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปยัง หน่วยงานส่วนอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 36 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 7 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง หน่วยบริหารจัดการทุน ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานภายนอกกระทรวง อว. 1 แห่งได้แก่ กรมอนามัย รวมทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 4,170.78 ล้านบาท

การจัดงานในวันนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนงบประมาณในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการจัดสรรงบประมาณวิจัยภายใต้แผนงานปกติเพื่อส่งงบประมาณตรงไปยังภาคีเครือข่ายในระบบ ววน. ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ยังเป็นไปเพื่อสร้างการรับรู้ว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีระบบงบประมาณวิจัยใหม่ ซึ่งจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายการวิจัย ตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)