MOVEMENT NEWS

ดีป้า เผยอนุกรรมการฯ ไฟเขียวขยายกิจการด้านดิจิทัลในพื้นที่ EECd 23 รายการ, ขยายเวลาสิทธิประโยชน์อีก
POSTED ON 29/12/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics, Economic

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ขยายกิจการสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มเติม ตามรายการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สำนักงาน EEC) ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ประกอบด้วย 3 กิจการหลัก คือ

 

1) กิจการด้านดิจิทัล หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 23 รายการ อาทิ กิจการการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และกิจการประกอบหุ่นยนต์ หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน IoT 2) กิจการเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลในพื้นที่ EECd 10 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการทางด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญเช่น อาทิ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 3) กิจการอื่นๆ เช่น กิจการสำนักงานให้เช่า และ Co-working Space และได้มอบหมายดีป้า ประสานและจัดทำหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อขอขยายกิจการสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มเติม และหารือรายละเอียดและระดับของสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับต่อไป

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital Park Thailand และได้รับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2561 ภายใต้บริบทการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ดีป้าจัดทำหนังสือเสนอเรื่องไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อรับทราบมติที่ประชุมและเพื่อพิจารณาดำเนินการตามลำดับ

 

นายณัฐพล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมฯ ยังได้เห็นชอบตามที่ดีป้าเสนอ คือ ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการส่งเสริมสิทธิและประโยชน์การลงทุนสำหรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่กำหนดระยะเวลา หรือจนกว่าประกาศจะเป็นอย่างอื่น โดยเห็นชอบให้ดำเนินการขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขต EECd เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขต EECd ในลักษณะเดียวกันกับเขตพื้นที่ EECi โดยให้โครงการลงทุนในกิจการเป้าหมายของ EECd ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ/หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ สามารถรับสิทธิและประโยชน์ตามประกาศ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยจะต้องย้ายไปตั้งอยู่ในเขต EECd ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และได้มอบหมายให้ดีป้าเสนอมติที่ประชุมไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณาต่อไป