MOVEMENT NEWS

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
POSTED ON 30/12/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics, Economic

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

 

เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากไม่มีมาตรการรองรับจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอนาคต ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องมีส่วนรับผิดชอบ โดยงดการใช้สารอันตรายในกระบวนการผลิตที่ง่ายต่อการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล

 

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดตั้งศูนย์รับซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์หรือให้ผู้จัดจำหน่ายดำเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิต, ห้ามผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าปฏิเสธการรับคืนซากผลิตภัณฑ์หรือผลักภาระให้กับผู้บริโภค, ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์ภายใน 90 วันนับตั้งแต่มีประกาศกำหนด