MOVEMENT NEWS

ฮิตาชิ จัดการแข่งขันมาตรการความปลอดภัยระดับนานาชาติ
POSTED ON 14/11/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด (Hitachi Building Systems) จัดการแข่งขันมาตรการความปลอดภัยระดับนานาชาติ (Hitachi Overseas Safety Competition) ณ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นทุกปี ขณะที่ในประเทศไทยจัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก

 

การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน โดยเพิ่มความระมัดระวังและเน้นความรู้ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการบริหารจัดการแบบ KY หรือการระบุอันตรายด้วยการส่งเสียงและแสดงท่าทาง และหลักปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาลิฟต์ (รวมถึงการรื้อถอนลิฟต์) และบันไดเลื่อน

 

นายจุนอิชิ โอกาโมโตะ ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สินค้า บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด ธุรกิจระบบอาคาร เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิทั่วโลก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านระบบอาคารว่า บริษัทฯ มีการแบ่งหน่วยของธุรกิจอกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตและจำหน่ายลิฟต์และบันไดเลื่อน และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาสินค้าดังกล่าว โดยได้มีการวางแผนงานหลักสำหรับยุทธศาสตร์โลกที่จะขยายเครือข่ายด้านการผลิตและบริการออกไปให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

 

ยุทธศาสตร์สำคัญที่บริษัทฯ ตั้งไว้สำหรับตลาดในเอเชียและตะวันออกกลางคือ มุ่งมั่นที่ขยายปริมาณการติดตั้งให้สูงยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางการขาย และฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการบำรุงรักษาอีกด้วย ทั้งนี้ จะเป็นการยกระดับให้ตลาดในเอเชีย อินเดีย รวมถึงตะวันออกกลาง ตระหนักถึงต้นแบบมาตรฐานโลก ในการใช้งานลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเสริมสมรรถนะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเน้นให้เห็นถึงมาตรฐานระดับโลกของฮิตาชิที่มีเท่ากันทุกภูมิภาคและทุกประเทศ 

 

ขณะที่ยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงต่อไปของเอเชียและตะวันออกกลางของฮิตาชิ นั่นก็คือ การก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย โดยล่าสุดได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยแล้ว

 

สำหรับศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียของฮิตาชิในไทย ใน จ.ชลุบรี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 โดยใช้เป็นพื้นที่ฝึกอบรมวิศวกรที่มีหน้าที่ดูแลธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการติดตั้ง บำรุงรักษา และมาตรการควบคุมความปลอดภัยของลิฟต์และบันไดเลื่อนของฮิตาชิในภูมิภาค โดยมุ่งส่งเสริมวิศวกรในระดับกลางที่มาจากประเทศในเอเชีย รวมถึงรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น และฮิตาชิจะใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มระดับความสามารถในการติดตั้งและการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย ไปพร้อม ๆ กับเร่งการพัฒนาวิศวกรต่อไป

 

 

ฮิตาชิ และ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด มีศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลในเขต Adachi-ku ของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมครบวงจรเพื่อฝึกและเสริมสร้างวิศวกรที่ดูแลด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าวยังให้การสนับสนุนการฝึกทักษะจากสถานการณ์จริง โดยใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนที่มีรูปแบบและอายุแตกต่างกัน

 

ทั้งนี้ ฮิตาชิ และ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด ตัดสินใจทบทวนแนวทางการฝึกอบรม และได้เพิ่มแนวทางหลายระดับ ซึ่งวิศวกรจะได้รับการอบรมตามลักษณะงานและระดับทักษะ โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวทางการฝึกอบรมใหม่นี้จะเป็นสถานที่พัฒนาวิศวกรที่จะมีบทบาทหลัก นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีการฝึกอบรมระดับกลางให้แก่พนักงานหลัก ๆ ในแผนกเทคนิคของบริษัทในต่างประเทศ โดยบุคลากรที่มีบทบาทหลักจะเลือกมาจากวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นที่บริษัทได้จัดให้