EVENT & SEMINAR

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd Asia-Pacific Forum for South-South and Triangular Cooperation
POSTED ON 16/12/2563


 

 

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd Asia-Pacific Forum for South-South and Triangular Cooperation ในหัวข้อ The Role of South-South Cooperation in Building Back Better from COVID-19 Pandemic in Asia and the Pacific ร่วมกับอินโดนีเซีย ESCAP และ UNOSSC

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุม 3rd Asia-Pacific Forum for South - South and Triangular Cooperation หัวข้อ ?The Role of South-South Cooperation in Building Back Better from COVID-19 Pandemic in Asia and the Pacific ร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซีย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UNOSSC) ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน และการดำเนินการฟื้นฟูหลัง COVID-19 ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) ของหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ในโอกาสดังกล่าว นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและย้ำความสำคัญของความร่วมมือของทุกฝ่ายในการต่อสู้และรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางและนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหลัง COVID-19 ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อความยั่งยืน

ที่ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนตัวอย่างการดำเนินงานความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีในการรับมือ COVID-19 โดยในส่วนของไทย น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ Showcasing Replicable Good Practices towards Building Back Better from COVID-19 in Asia-Pacific นำเสนอตัวอย่างที่ดีของไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการรับมือ COVID-19 โดยเฉพาะโครงการ Strengthening Preparedness and Response to the Pandemic of COVID-19 ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะสั้น อาทิการจัดฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ (AITC) ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 การสัมมนาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ (Medical Consultation) และการจัดทำ TICA's Knowledge Bank เพื่อเป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและผู้แทนระดับนโยบายด้านการจัดการ COVID-19 ของไทย (2) ระยะกลาง อาทิ การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ประเทศต่าง ๆ ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับภาคเอกชน และ (3) ระยะยาว อาทิ การพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ามพรมแดน และความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีสนับสนุนการฟื้นฟูความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือบทบาทองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อแนะนำที่ส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีในการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ COVID-19 ที่ประเทศต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของประเทศตนเองได้

อนึ่ง การประชุม Asia-Pacific Forum for South-South and Triangular Cooperation ดังกล่าวริเริ่มโดยไทยร่วมกับ ESCAP และ UNOSSC เมื่อครั้งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Regional Consultation on South-South Cooperation in Asia and the Pacific เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ และอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครนิวยอร์ก นอกจากนี้ ไทยยังเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมในลักษณะดังกล่าวสำหรับภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ Director-Generals Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ