EVENT & SEMINAR

พบกับมหกรรมยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยนวัตกรรม ในงาน TechnoMart2019
POSTED ON 26/06/2562


 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดงาน TechnoMart2019: "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" นำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 20.00 น ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การแสดงนิทรรศการผลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หรือเดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดพัฒนาและถ่ายทอดสู่ภูมิภาคทั้งระดับชุมชนฐานราก วิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ), โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค, การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วย วทน., ผลงานเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาค การผลิตและบริการ,โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, ผลงานวิจัยพัฒนา เชิงสังคมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนา "รูปแบบกลไกขับเคลื่อนงานด้าน วทน.ระดับภูมิภาคภายใต้บริบทกระทรวงใหม่ อว.", การบรรยายพิเศษจิตอาสา 904 อาสาสมัครเพื่อชุมชน "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดย ทีมวิทยากรจิตอาสา 904ฯ รุ่น 3/62 กิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) กว่า 1,000 คน การมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่าย วทน. ภูมิภาค ตลอดจนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการยกระดับด้วย วทน.จากทุกภูมิภาค และกิจกรรมเวทีอื่นๆ อีกมากมายตลอด 3 วัน