ENVIRONMENT

กรอ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเอกชนฟรี ดูแลการจัดการกากอุตฯเพื่อขอต่อ ร.ง.4
POSTED ON 02/11/2559


สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2 พ.ย.2559 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมมือ กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้ง 76 จังหวัด ให้ดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” เพื่อให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเพื่อให้โรงงานสามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 ได้

 

ทั้งนี้ กรอ.ได้มอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

 

- ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย - การแนะนำวิธีการบำบัด/กำจัดที่ เหมาะสมกับประเภทกากอุตสาหกรรม การระบุรหัสกากอุตสาหกรรม และรหัสวิธีบำบัด/กำจัดที่ถูกต้อง - การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการได้จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด ดังนี้

 

● ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. โทรศัพท์ 02-218-3955, 089-815-8416

● ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กทม. โทรศัพท์ 02-470-9160

● ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944-191, 093-281-3434

● คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 16409 ชั้น 4 ตึกเพียรวิจิตร) จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 095-231-1171, 095-231-1179

● ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 089-459-6745, 089-038-0873

● คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 081-841-8962

 

หรือทางเว็บไซต์ www.FacWaste.com

 

Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics