MOVEMENT NEWS

ครม.ยกเครื่องกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง
POSTED ON 09/06/2563


 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2558 แล้วให้ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ และให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานและการบริหารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ เพื่อเป็นกลไกในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ กำกับติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยนิยาม "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ในร่างระเบียบฯ ใหม่หมายถึงพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เชียงราย ตาก ตราด นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ภาคตะวันตก และบริเวณพื้นที่อื่นที่กำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับความเห็นชอบของ ครม.