MOVEMENT NEWS

นายกฯ มอบรางวัล Industry Award แนะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมพัฒนา ยกระดับสู่สากล ช่วยขับเคลื่อนประเทศ
POSTED ON 20/12/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้านโยบายในภาคอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยไปสู่สากล ซึ่งได้ดำเนินการทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา SMEs แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกคนก็จะต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกิจการ และหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ คือต้องทำให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพ มีการพัฒนาสู่สากล พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะต้องช่วยเหลือ และส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดการพัฒนา และผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง เรื่องสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

 

ในวันนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลทุกแห่ง เพราะถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความมีคุณภาพ ใส่ใจผู้บริโภค และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและจะเป็นตัวอย่างให้กับสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งนี้จะผู้ประกอบการต้องดูแลลูกจ้างให้มีความสุขและพอใจในคุณภาพชีวิตด้วย เพื่อที่จะได้มาช่วยกันพัฒนาและผลิตสิ่งดีๆให้กับสถานประกอบการ รวมถึงจะต้องดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบของสถานประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันได้

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้งบประมาณที่จำกัด แต่ในอนาคตการบริหารงานทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยืนยันว่าการทำยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้เป็นการสืบอำนาจ แต่เป็นการวางรากฐาน ให้ประเทศมีความเป็นสากล ซึ่งสิ่งที่ทุกคนควรจะคาดหวัง คือ ต้องมองว่ารัฐบาลหน้าที่จะเข้ามา สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆต่อได้หรือไม่ และเรื่องใดที่ยังไม่แล้วเสร็จรัฐบาลหน้าก็จะต้องสานต่อ

 

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการจัดงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการให้ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 92 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศ โดยเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

 

2.รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award) จำนวน 50 รางวัล อาทิ บริษัท ซีพีแรม และในปีนี้ มีการแยกกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวและมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต และ 3.รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award) จำนวน 41 รางวัล