MOVEMENT NEWS

ส.อ.ท. จับมือ DEPA พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
POSTED ON 19/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 ชั้น 4  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า “ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การใช้งานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความได้เปรียบทางการค้า ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีการปรับตัวให้เกิดการใช้งานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทั้งระบบ Supply Chain อย่างเป็นแบบแผนในการทำธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสในธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น”

 

“ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่เกิดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักในส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย” นายไพฑูรย์ กล่าว  

 

ด้าน  นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า “ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และมุ่งพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน”

 

“สำหรับความร่วมมือกับ ส.อ.ท.ในครั้งนี้ ทาง DEPA ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายจะได้รับ เพื่อพัฒนาให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญต่อไป”