MOVEMENT NEWS

กฟผ. และ GIZ ลงนามสัญญาให้ทุน 320 ล้านบาท ร่วมหนุนเทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพสูง
POSTED ON 21/12/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีลงนามสัญญาให้ทุน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA)

 

โครงการ RAC NAMA ถือเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14.7 ล้านยูโร (ประมาณ 565 ล้านบาท) โดยมอบหมายให้ GIZ ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลไทย ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการนี้เงินทุนจำนวน 8.3 ล้านยูโร (ประมาณ 320 ล้านบาท) จากเงินงบประมาณโครงการ 14.7 ล้านยูโร จะถูกจัดสรรและตั้งเป็นกองทุน “RAC NAMA Fund” โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับทุนในนามประเทศไทยและดำเนินมาตรการจูงใจทางการเงินในฐานะผู้จัดการเงินทุนโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

กองทุนระหว่างประเทศ NAMA Facility ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2555 เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการเพื่อลดการก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินสู่กลไกลดโลกร้อน (Climate Finance) อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศนั้น ๆ สำหรับโครงการ RAC NAMA นี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรร่วมกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินผ่านกองทุน NAMA Facility โดยรัฐบาลผู้ให้ทุนทั้งสองเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสนับสนุนพลังงานสีเขียว

 

นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะส่งเสริมประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรในการจัดตั้งกองทุน RAC NAMA Fund และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการโครงการและกองทุน RAC NAMA จะเป็นตัวอย่างในแง่ประสบการณ์และโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะพัฒนามาตรการการเงินเพื่อลดโลกร้อนและพัฒนาเศรษฐกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้แก่ประเทศอื่น ๆ ต่อไป