MOVEMENT NEWS

ส.อ.ท. ผนึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
POSTED ON 21/06/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ และ นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0

 

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA)เพื่อรองรับการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้นได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนองนโยบายรัฐบาลอีกด้วย