HOT

ประกาศยกเลิกโรงงานยาสูบ และตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว
POSTED ON 15/05/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 จำนวน 45 มาตรา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2561 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้ยกเลิกโรงงานยาสูบ แล้วเปลี่ยนไปจัดตั้งการยาสูบเป็นนิติบุคคลขึ้นแทน ชื่อว่า “การยาสูบแห่งประเทศไทย” (อักษรย่อ ยสท.) ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Tobacco Authority of Thailand” (อักษรย่อว่า TOAT)

 

ทั้งนี้ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ถือเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ แต่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล ทำให้มีข้อจำกัดบางประการในการดำเนินกิจการ ประกอบกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ สมควรดำเนินการโดยนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ

 

และกำหนดให้มีคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่และมีอำนาจวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ อันจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมและขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานการผลิต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงจำเป็นต้องตรากฎหมายนี้

 

โดย ยสท. มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และการกระทำกิจการอื่น อาทิ ประกอบอุตสาหกรรมและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักร รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่บงกับใบยาสูบ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ ใบยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

 

กฎหมายยังให้อำนาจ ยสท. ในการกู้หรือยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมกิจการใบยาในอุตสาหกรรมยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ และออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อใช้ในการลงทุน รวมทั้งจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ ยสท.

 

สำหรับบทเฉพาะกาลได้กำหนดให้กระทรวงการคลังโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และความรับผิด ของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ให้เป็นของ ยสท. แต่ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้โอนเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของ ยสท. ให้ประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ.2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ เป็นประธานกรรมการและกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ผู้อำนวยการยาสูบซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ เป็นผู้ว่าฯ ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ ค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นตามสัญญาจ้างต่อไป

 

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/27.PDF

 

ที่มา : ทีนิวส์