HOT

อุตฯ เผย ตัวเลขร้องเรียนโรงงานเพิ่ม 23% ปทุมธานีโดนร้องเรียนมากสุด
POSTED ON 15/08/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า "ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.2559 ถึง ก.ค.2560) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 427 เรื่อง เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 348 เรื่อง ส่วนเหตุภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 135 เรื่อง ลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 169 เรื่อง)"

 

ปัญหาร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากการที่หลายโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ดำเนินมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ กลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝุ่นละอองและเขม่าควัน น้ำเสีย ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต กากของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และเหมืองแร่ ตามลำดับ

 

สำหรับจังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ จ.ปทุมธานี ส่วนเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโรงงานนั้นสาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้มากที่สุด รองลงมาคืออุบัติเหตุ สารเคมีรั่วไหล และการชุมนุมคัดค้าน ตามลำดับ ขณะที่จังหวัดที่มีเหตุภาวะฉุกเฉินมากที่สุด ได้แก่ จ.ชลบุรี

 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตั้งแต่การจัดทำแผน การตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะเน้นพิเศษสำหรับโรงงานที่ถูกร้องเรียนซ้ำซาก โดยจะมีการเข้าตรวจมากกว่า 2 ครั้งต่อปี และจะรายงานผลความก้าวหน้าเป็นประจำทุกเดือน

 

"การตรวจโรงงานของเจ้าหน้าที่ จะให้คำปรึกษาแนะนำ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้จัดทำโครงการเสริมสร้างโรงงานที่ดีเพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานในภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างถูกต้องเหมาะสม" นายสมชาย กล่าว

 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้แทนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับโรงงานและกระทรวงฯ รวมทั้งร่วมตัดสินใจในแผนงานและกิจกรรมของโรงงานที่ส่งผลต่อชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 2,135 ราย โดยในปี 2559 มีผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน 184 ราย ส่วนในปี 2560 นี้คาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 200 ราย และในปี 2561 มีเป้าหมายจะเปิดรับสมัครสถานประกอบการ 150 ราย โดยเฉพาะรายที่มีปัญหากับชุมชนควรเข้าร่วมโครงการนี้

 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนรวมกว่า 432 เครือข่าย ครอบคลุมโรงงานที่มีปัญหาใน 54 จังหวัด ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนเมื่อโรงงานเข้าโครงการดังกล่าว ปรากฏว่า มีระดับความพึงพอใจมากกว่า 80%