HOT

กนอ.ยัน โรงงานในนิคมฯที่ไม่มี รง.4 สามารถร่วมประมูลงานรัฐได้
POSTED ON 24/07/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า มีผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศรายหนึ่ง ซึ่งตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมร้องเรียนว่าไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลเพื่อจัดซื้อจัดจ้างของกรมวิชาการเกษตรได้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวเสียโอกาสในการเสนอราคาแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น

 

ขณะที่ทางด้านการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ทำหนังสือไปยังกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อแจ้งให้ทางกรมฯ ทราบว่า โรงงานหรือบริษัทใด ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและไม่มีใบ รง.4 สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเสนอราคาตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการนั้น ๆ ได้ตามปกติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 30 ของ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 กับ มาตรา 41 ของ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ว่าด้วยข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

 

กล่าวคือ การอนุญาตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตามความในมาตรา 30 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กำหนดให้ (1) การประกอบกิจการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับข้อยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 11 หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

 

กับ (2) การอนุญาตโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นไปตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยผู้ใดจะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย ทั้งนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2551

 

ดังนั้น โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 01/2) หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบับต่ออายุ (กนอ. 03/6) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของ กนอ. โดยไม่ต้องมีใบ รง.4 เนื่องจากได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แล้วนั่นเอง

 

ด้าน นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า “จากกรณีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.การนิคมฯ ได้ระบุชัดเจนถึงการอนุญาตให้ตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในบางประเภทนั้นไม่ต้องขอรับใบ รง.4 จากทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เนื่องจากมี พ.ร.บ.การนิคมฯ ครอบคลุมไว้ให้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและความเข้าใจ ปกป้องไม่ให้ผู้ประกอบการถูกปิดกั้นจากการเข้าประมูล ทาง กนอ.จำเป็นต้องส่งหนังสือให้หน่วยงานดังกล่าวรับทราบตรงกัน และเพื่อยืนยันให้ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ