FINANCE & INVESTMENT

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการซื้อขายเข้มข้น เตรียมปรับเกณฑ์ short sell สอดรับภาวะปัจจุบัน
POSTED ON 13/03/2563


 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด พบว่าในช่วงที่ผ่านมาการซื้อขายจากวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายชอร์ต หรือ program trade ยังเป็นไปตามปกติสัดส่วนการซื้อขายไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงจากปัจจัยภายนอก ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเพื่อใช้เป็นการชั่วคราว จากเดิมที่กำหนดให้สมาชิกจะขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (last trading price) เป็น จะขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (last trading price) เท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยให้เสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในภาพรวม ทั้งนี้ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่การซื้อขายในภาคบ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563