EVENT & SEMINAR

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จัดเสวนา APEC 5.0 Professionals และ APEC Brainstorming Session
POSTED ON 06/11/2563


 

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม APEC 5.0 Professionals และ APEC Brainstorming Session เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นสำคัญในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย โดยทุกฝ่ายสนับสนุนผลประโยชน์ต่อประชาชน การผลักดันความมั่นคงอาหาร สุขภาวะที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยี การค้าการลงทุน และสิ่งแวดล้อม

 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้จัดการเสวนา APEC 5.0 Professionals ครั้งที่ 1 และ APEC Brainstorming Session ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ไทยควรผลักดันในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2564เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับประชาชนไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ทั้งสองกิจกรรมได้รับเกียรติจากนักวิชาการ นักธุรกิจ นักคิด และนักกิจกรรมรุ่นใหม่แนวหน้าของไทย จำนวน 15 คน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากจากหลายภาคส่วนที่เป็นสมาชิก APEC Focus Group และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยมีนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธาน APEC Focus Group ดำเนินการอภิปราย ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ประเด็นหลักที่ไทยอาจนำเสนอ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่มีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม รองรับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน และกระจายความเจริญเติบโตไปสู่ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยประเด็นที่ไทยมีความพร้อม ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร สุขภาวะที่ดี และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี

กิจกรรม APEC 5.0 Professionals ครั้งที่ 1 และ APEC Brainstorming Session เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระดมสมองที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ทั้งนี้ ผลการประชุมครั้งนี้จะถูกประมวลเป็นข้อเสนอเพื่อจัดทำหัวข้อหลัก (theme) และประเด็นสำคัญ (priorities) ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2564