EVENT & SEMINAR

โรงงานน้ำตาลทรายจัดสัมมนาใหญ่กำหนดแนวทางบริหารจัดการอุตฯ อ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน
POSTED ON 14/09/2563


 

 

โรงงานน้ำตาลทราย จัดสัมมนาใหญ่กำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน และเตรียมความพร้อมด้านการเปิดรับผลผลิตอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 หลังการประเมินผลผลิตรอบแรกในปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 70 ล้านตันอ้อย หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 58 โรง ได้เตรียมสัมนาประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน โดยในที่ประชุมจะมีการหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำตาลทรายภายในประเทศฤดูการผลิตปี 2563/64 การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทราย การสร้างแรงจูงให้แก่ชาวไร่ปลูกอ้อยและการจัดเก็บผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่โรงงานน้ำตาล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอ้อยไฟไหม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย มีความกังวลต่อประเด็นสถานการณ์การเพาะปลูกฤดูการผลิตปีหน้า (ปี 2563/64) ที่หลายพื้นที่เพาะปลูกต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยจากประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยในรอบแรกคาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ไม่ถึง 70 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน ส่งผลต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยโรงงานจะให้ความสำคัญอ้อยสะอาดและการพัฒนาประสิทธิภาพการหีบสกัดให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ให้ได้สูงสุดเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกที่ดี