EVENT & SEMINAR

Rail+Metro China 2019 มหกรรมระบบขนส่งมวลชนในเมืองและระหว่างเมืองนานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 14
POSTED ON 12/05/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

งาน Rail+Metro China เริ่มต้นจัดขึ้นเมื่อปี 2545 ที่เซี่ยงไฮ้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศจีน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Reform & Development Commission) และรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ ในขณะที่ 17 ปีต่อมา งานนี้ได้กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมระบบรางในเมืองและระหว่างเมืองของประเทศจีน และมีชื่อเสียงอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การพัฒนาของประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและจะดำเนินต่อไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าแห่ง Asian Century ภายในปี 2563 ระบบรางรถไฟที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของจีน จะมีความยาวกว่า 150,000 กิโลเมตร ส่วนระบบรางรถไฟความเร็วสูงจะมีความยาวกว่า 30,000 กิโลเมตรภายในปีหน้า โดยจะเชื่อมต่อยังเมืองต่างๆในประเทศจีนกว่า 80% ที่มีประชากรกว่า 200,000 คน

จีนได้ดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางความยาว 5,800 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมเมืองหลายสิบเมืองในประเทศจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปีที่แล้ว ในปี 2561 หลายเมืองได้เปิดตัวทางรถไฟใต้ดินใหม่ โดยมีระบบรถไฟใต้ดินสายใหม่ 22 สายเพิ่มเข้าไปในระบบรางใต้ดินในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นของประเทศ ซึ่งขณะนี้มีความยาวรวมหลายร้อยกิโลเมตร และภายในปี 2562 ระบบรางในเขตเมืองของจีนที่เปิดให้บริการ จะมีความยาวรวม 7,700 กิโลเมตร

การประชุมระบบขนส่งประเภทระบบรางในเมืองและระหว่างเมืองแห่งประเทศจีน (China International Railway Conference for Urban & Intercity - CIRC) เป็นการประชุมแบบหลากหลายแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลและจะจัดคู่กับงาน Rail+Metro China โดยได้รับการสนับสนุนจาก APEC กระทรวงคมนาคมแห่งประเทศจีน และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences) งาน CIRC 2018 เมื่อปีที่แล้วมีวิทยากรจากฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงอิทธิพลในวงการ 120 ราย โดยมีตัวแทนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 1,500 ราย

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ งาน CIRC 2019 จะประกอบด้วยการประชุม สัมมนา และเวิร์คช็อปในหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่การลงทุนและก่อสร้างระบบราง ไปจนถึงการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรางในเมือง รถรางสมัยใหม่ เทคโนโยลีระบบรางอัจฉริยะ และอื่น ๆ