ENVIRONMENT

เอสซีจี ชูแอปพลิเคชัน KoomKah ดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจห
POSTED ON 10/11/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" (KoomKah) โซลูชันด้านดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถใช้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการจัดการ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะและสมาชิกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องของคนในสังคม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าการใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563

นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า "เอสซีจีให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ (Waste Management) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ซึ่งจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน โดยสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 34 หรือประมาณ 9.58 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน โดยแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลได้มากขึ้น นับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับของเสีย และช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะได้

ขณะเดียวกันแนวโน้มของธุรกิจด้านรีไซเคิล เช่น ธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) เริ่มเติบโตขึ้นตามเทรนด์ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจร จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจธนาคารขยะเติบโตได้อย่างยั่งยืน แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" จึงเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยให้กับธนาคารขยะและสมาชิก สำหรับนำมาใช้บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่วยให้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายขยะได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายขยะแต่ละชนิดไปยังโรงงานรีไซเคิลและโรงหลอมได้โดยตรง ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการจัดการขยะในบ้านเรือน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะของชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการใช้แอปพลิเคชันไปยัง 170 ชุมชน ภายในปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมพัฒนาและนำแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" นำร่องใช้งานร่วมกับธนาคารขยะแล้วหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง"

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" (KoomKah) ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การรับซื้อขยะ (Buy) ช่วยบันทึก จัดเก็บข้อมูลขยะและคำนวณยอดเงินจากการซื้อขาย การจัดการสมาชิก (Membership Management) จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการแลกแต้มและสะสมคะแนน การขายขยะ (Sell) บันทึกข้อมูลการขาย คำนวณรายรับและกำไรที่ได้จากการขาย จัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) จัดระเบียบข้อมูลสินค้าขยะแต่ละประเภท เงินทุนและแต้มสะสมจากการรับซื้อสินค้า ทำให้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น และสุดท้าย คือ การจัดทำรายงานรับซื้อและขายขยะ (Report) ที่สามารถเลือกช่วงเวลาประมวลผลและดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel ได้