ENVIRONMENT

ญี่ปุ่น-แคนาดา ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
POSTED ON 21/10/2562


 

 

ด้วยความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมหาศาล องค์กรตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นและรัฐซัสแคตเชวันของประเทศแคนาดา ได้ร่วมมือกันเร่งยกระดับความเข้าใจและผลักดันการใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage หรือ CCUS/CCS) โดยในวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Japan CCS Co., Ltd. (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) กับ International CCS Knowledge Centre (เมืองริไจนา รัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา)

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ของสหประชาชาติ ระบุว่า เทคโนโลยี CCUS จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ความตกลงปารีส และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ในการบรรลุเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่งสัญญาณความร่วมมือในด้านการพัฒนา การสาธิต และการใช้เทคโนโลยี CCUS เพี่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน

ด้วยความพยายามในการเร่งใช้เทคโนโลยี CCUS ทางบริษัท Japan CCS Co. ได้ดำเนินโครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยี CCS ในเมืองโทมาโกไมในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสาธิตศักยภาพของเทคโนโลยี CCS ครบวงจรในญี่ปุ่น โดยสามารถรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย

International CCS Knowledge Centre จากแคนาดา ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี CCUS ได้ผนึกกำลังกับ Japan CCS Co. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนจากการก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโครงการ Boundary Dam 3 CCS Facility ของบริษัท SaskPower ซึ่งเป็นโรงงานดักจับและกักเก็บคาร์บอนหลังการเผาไหม้เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่บนโรงไฟฟ้าถ่านหิน

International CCS Knowledge Centre และ Japan CCS Co. จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี CCUS ที่ได้มาจากการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลที่จะช่วยยกระดับการใช้เทคโนโลยี CCUS ทั่วโลก