ENVIRONMENT

ก.อุตฯ เดินหน้ารุกส่งเสริมเหมืองแร่สีเขียว การันตี 27 เหมืองใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
POSTED ON 24/09/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงาน Green Mining Award 2018 มอบรางวัล 27 เหมืองแร่รายใหม่ ผ่านเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียว พร้อมยกระดับการประกอบการของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างยั่งยืน

 

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม กล่าวภายในงาน Green Mining Award 2018 ว่า อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในฐานะอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการประกอบการเหมืองแร่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น สถานประกอบการเหมืองแร่จึงต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือสร้างเครือข่ายให้แข็งแรง ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามข้อกำหนดและกฎหมายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน

 

ซึ่ง กพร.ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกอบการของตนเองเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น สร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน

 

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า ทางกรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ยกระดับมาตรฐานการประกอบการของตนสู่เหมืองแร่สีเขียว ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ และมีทัศนียภาพเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนโดยรอบ มีความโปร่งใส และมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Policy) ทำให้ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการหลายแห่งได้ยกระดับและพัฒนาตนเองเพื่อให้การประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว และได้รับรางวัลมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 219 ราย ทั้งนี้ สถานประกอบการได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวยังเทียบเท่ากับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

 

สำหรับปี 2561 นี้ กพร.ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาและประเมินสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวแบ่งออกเป็นสถานประกอบการรายใหม่จำนวน 27 ราย และมีผู้ผ่านเกณฑ์การรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวสำหรับสถานประกอบการรายเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำนวน 101 ราย

 

สำหรับงาน “Green Mining Award 2018” จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2561 ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และยังมีกิจกรรมหลักของงาน ประกอบไปด้วย การสัมมนาให้ความรู้ตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว การพัฒนาต่อยอดภายหลังจากที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และ 5 รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่สีเขียว

 

โครงการเหมืองแร่สีเขียวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการยกระดับการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือมาตรฐานอื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นต่อไป