ENVIRONMENT

กนอ. ร่วมกับ อมตะ เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าใช้ในนิคมฯ
POSTED ON 06/03/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรม ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ.ด้วยยุทธศาสตร์ 4G+ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Green Strategy การสร้างสมดุลเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม Great Strategy การยกระดับการให้บริการและการทำงานด้วยเทคโนโลยีและ และ Good Governance Strategy การยกระดับมาตรฐานองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากสังคม ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ภายในนิคมฯ ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล กนอ.จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ กนอ.ได้ร่วมมือกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เพื่อส่งเสริมการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน และนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco – Industrial town) โดย กนอ.จะนำร่องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ด้วยการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยอาศัยหลัก 3R ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดรับกับ Industry 4.0 นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันการลักลอบทิ้งกากของเสียนอกนิคมฯ ส่งผลให้สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชนได้ต่อไป

 

ด้าน นายวิกรม กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างอมตะและ กนอ.ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษารูปแบบและวางแนวทางการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลา 1 ปี โดยทาง กนอ.จะส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมด้านวิชาการภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม และการพัฒนาระบบการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน (Waste to Energy) สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในนิคมฯ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กนอ.

 

ทั้งนี้ ในส่วนของอมตะจะทำหน้าที่ในการศึกษาในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบำบัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยมีระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันจะศึกษาแผนการบริหารระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการขนส่งที่ทันสมัย