ENVIRONMENT

ส.อ.ท. ร่วมกับ กสอ. ส่งเสริมเอสเอ็มอีพัฒนา Eco-Packaging
POSTED ON 12/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า พิธีเปิดตัวกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยปกป้องสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคแล้ว ยังมีส่วนช่วยในด้านการตลาด การขาย และการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ แต่ในปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าอาจยังมองข้ามในแง่มุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ดังนั้น ในโครงการนี้ ส.อ.ท.จึงพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงปลายทางการจัดการ หรือที่เรียกว่า “การจัดการอย่างครบวงจร” (Closed Loop Packaging - CLP) ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากออกแบบไม่ดี ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาจเป็นภาระในขั้นตอนการจัดการหรือการกำจัดได้

 

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของ ส.อ.ท. ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมไทยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น จึงอยากให้โครงการนี้เป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมรายอื่นต่อไป รวมถึงในอนาคตหากมีการขยายผลในโครงการนี้ไปในวงกว้าง ส.อ.ท.ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ก.ส.อ.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ด้าน นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ก.ส.อ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ก.ส.อ.โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงได้จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging) เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยขึ้น ทั้งนี้ หวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

โดยการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตภายในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรม S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น และ (2) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคต New S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ ยาสมุนไพร เป็นต้น

 

ที่ผ่านมา แม้จะมีการให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการกากของเสียเป็นหลักแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ของการค้าการขนส่ง และมิติด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถพิจารณาได้หลายแง่มุม ซึ่งการใช้การประเมินวงจรชีวิตหรือ LCA เป็นวิธีหนึ่งในการเข้ามาช่วยให้สามารถตัดสินได้ว่า บรรจุภัณฑ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนใด ดังนั้น การออกแบบที่ใช้หลักการ LCA เข้ามาช่วยนั้น จะเป็นแนวทางที่กรมส่งเสริมอุตสาหรรม ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้เกิดเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะในโครงการนี้ ก.ส.อ.มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเอสเอ็มอีที่มีต้นทุนไม่มากนัก แต่มีจำนวนมาก ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นแบบให้เอสเอ็มอีรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

 

เมื่อโครงการนี้สำเร็จ จะเป็นต้นแบบให้ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป