ENVIRONMENT

ไทยเรยอน แจงด่วน หลังโดนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงาน
POSTED ON 09/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ชี้แจง หลังพบผู้โพสในสื่อโซเชียลกรณีที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานของบริษัทฯ ใน จ.อ่างทอง ว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยบริษัทฯ ได้แถลงการณ์ชี้แจง ดังนี้

 

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ชาวบ้านหมู่ 3 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นจากการดำเนินกิจการในโรงงานของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า รายงานดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและขัดแย้งกับข้อเท็จจริง เนื่องจากโรงงานได้ทำการปรับปรุงการควบคุมกลิ่นจากกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลิ่นที่ออกจากโรงงานมีความถี่น้อยลงและเจือจางอย่างมาก ผลการตรวจวัดมลสารในอากาศก็ไม่เกินค่ามาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดแต่อย่างใด

 

ปัญหาข้อร้องเรียนของชาวบ้านนั้นได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการเบญจภาคี จ.อ่างทอง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานด้านความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ชมรมคนรักษ์อ่างทอง รวมถึงผู้แทนจาก บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

 

โดยคณะกรรมการเบญจภาคี ได้มีมติให้โรงงานไทยเรยอนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมรวม 17 มาตรการ รวมถึงการติดตั้งระบบกู้คืนก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟต์ (CS2 Recovery System) ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงไปแล้ว 83 มาตรการ จนกระทั่งถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัทฯ ใช้งบประมาณไปแล้วไม่ต่ำกว่า 525 ล้านบาท

 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้จัดจ้างที่ปรึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เข้ามาตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมระดับกลิ่น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน

 

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า การประกอบกิจการของโรงงานไทยเรยอน ได้ยึดตามมาตรฐานที่กำหนดใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด และมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของโรงงานไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง การประท้วงของชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นการแสดงออกของคนกลุ่มหนึ่ง และมิได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของชาวบ้านทั้งตำบลแต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่เคยเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชาวบ้าน และมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาปรับปรุงเรื่องการควบคุมกลิ่นให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชน ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมา