ENVIRONMENT

กรอ.ชง 15 จังหวัดเสนอ ครม. เดินหน้าสู่อุตฯเชิงนิเวศ
POSTED ON 04/10/2559


สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 4 ต.ค.2559 - นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2556 โดยในปีงบประมาณ 2557 กรอ.ได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย พื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ ระยอง และพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี

 

ขณะที่ในปี 2558 ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มอีก 10 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และ สงขลา

 

สำหรับในปีงบประมาณ 2559 กรอ.ได้นำกิจกรรมในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 15 จังหวัด มาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อไป ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการเลือกพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในจังหวัด

 

นอกจากนี้ กรอ.ยังได้ดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามแผนแม่บท เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี ศึกษาปรับปรุงตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เหมาะสมแก่การตรวจประเมินยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center) พร้อมทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้แก่ มุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด

 

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแต่ละจังหวัด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่นำร่อง เพื่อให้กรอบแนวทางและร่วมพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

 

"กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 15 จังหวัด เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวง และกรมที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการต่อไป" นายอภิจิณ กล่าว

 

ด้าน น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมทั้งนำแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้ โดยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการใน 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ ไปพร้อม ๆ กัน

 

โดยจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นและที่มีศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสูงจะศึกษาและจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำแผนแม่บทไปจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแผนแม่บทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ไปสู่เป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ระดับที่จัดทำขึ้นตามลำดับ

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งในส่วนกลางและจังหวัดเป้าหมาย เพื่อประสานงาน จัดฝึกอบรม ตลอดจน รวบรวมและบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปีงบประมาณ 2559 ที่จัดขึ้นนี้ ได้รับทราบผลการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่เป็นผลสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ที่ต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

 

Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics