AUTOMATION

ก.อุตฯ เปิดศูนย์ ITC สาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น
POSTED ON 05/06/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมและโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น หรือ Industry Transformation Center (ITC) ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ITC) ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา ว่า “ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ผนึกกำลังตามนโยบายแนวทางประชารัฐในการช่วยเหลือพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ ออกแบบและผลิต รวมทั้ง ด้านการเงิน ตลอดจนการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลและพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม”

 

โดยศูนย์ดังกล่าวจะบริการในส่วนของ Co-Working Space เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าไปใช้งานได้ โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ ITC เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปสู่ภาคเอกชน นอกจากนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ขยายงานบริการไปยังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลำปาง และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอีก 64 จังหวัด รวมเป็น 76 จังหวัด โดยนำรูปแบบจากศูนย์ ITC ส่วนกลางไปเป็นต้นแบบ และปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้บริการและสนับสนุนเอสเอ็มอีในระดับภูมิภาค

 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศอีกหลายโครงการมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกแรงหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Connected Industries ซึ่งดำเนินกิจกรรมนำร่อง “Three-Stage Rocket Approach” หรือ “จรวด 3 ขั้น ผลักดัน SMEs สู่ 4.0” ที่เปรียบเสมือนจรวดช่วยขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอีของไทยให้สามารถเข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย

 

ขั้นตอนที่ 1 Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรให้เป็นดิจิทัลและนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

 

ขั้นตอนที่ 2 Visualize Craftsmanship คือ การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์การทำงานให้มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนที่ 3 Lean Automation System Integrators หรือ LASI Project คือ การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น ร่วมกับ บริษัท เด็นโซ่คอร์เปอเรชั่น

 

นายคัทซึฮิโกะ ซุกิโตะ กรรมการบริหาร บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่) ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “การสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เด็นโซ่ใช้หลักการ Lean Automation ซึ่งจะทำการกำจัดความสูญเปล่าในระบบการผลิตทั้งหมด ก่อนออกแบบและนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ ทำให้การใช้งานระบบอัตโนมัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ”

 

สำหรับศูนย์ ITC ได้จัดตั้งอาคาร Showcase ที่มีการจำลองระบบการผลิตเพื่อเรียนรู้หลักการกำจัดความสูญเปล่า และการออกแบบระบบการผลิตแบบ Lean Automation ประกอบด้วย หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้จำนวน 7 ตัว เทคโนโลยีด้าน IoT รวมถึงเทคโนโลยีการจำลองเครื่องจักรและระบบการผลิต เพื่อใช้สำหรับเรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์พื้นฐานและการออกแบบระบบการผลิตแบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นโครงการในปีนี้ จะมีการประเมินผลปรับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ ภายในงานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมและโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น ยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย