AUTOMATION

DENSO ดำเนินโครงการสาธิตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตในไทย
POSTED ON 05/06/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น (DENSO) ประกาศว่า เด็นโซ่จะเข้าทำโครงการสาธิต โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการ SI (System Integrators) ที่สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสียหายและการผลิตในประเทศไทยผ่านการสาธิต (showcase) สายการผลิตด้วยระบบลีนออโตเมชั่นยุคใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อฝึกอบรม ลีน ออโตเมชั่น ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ (Lean Automation System Integrators : LASIs) ภายใต้แนวคิด “Connected Industries” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Project for Nurturing New Industries in ASEAN and Japan สนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (METI) และกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย (MOI)

 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมแก่ SI ให้สามารถสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยการขจัดความสูญเปล่าในสายการผลิตและโรงงาน ซึ่งผสานระหว่างการใช้งานระบบออโตเมชั่นและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังเพื่อพัฒนาและมุ่งเสนออุปกรณ์การผลิตแบบอัตโนมัติด้วย

 

เด็นโซ่ ได้เริ่มใช้ระบบลีนออโตเมชั่นในกระบวนการผลิตเพื่อขจัดความสูญเปล่าและประสบความสำเร็จในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ การสาธิตที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยจะได้รับการนำเสนอในรูปแบบสายการผลิตยุคใหม่ซึ่งผสานระหว่างระบบลีนออโตเมชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็นโซ่กับแนวคิด Connected Industries ที่ส่งเสริมโดย METI โดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ITC) ภายใน MOI เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ระบบที่ล้ำสมัยในการเรียนรู้แบบเปิดกว้างและปฏิบัติจริง

 

นอกจากนี้ เด็นโซ่ยังจะร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย, มหาวิทยาลัย 5 แห่งและอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาในประเทศไทย, ผู้ประกอบการ SI ในประเทศอีก 7 แห่ง, รวมทั้งสถาบันวิจัยโนมูระและ LEXER RESEARCH Inc. โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมและสื่อการสอนที่จะใช้ในการสาธิต ซึ่งมีกำหนดเริ่มฝึกอบรมในเดือนเมษายน พ.ศ.2561

 

จากโครงการสาธิตดังกล่าว เด็นโซ่จะฝึกอบรมให้แก่ SI ภายในประเทศที่มีความสามารถทางปฏิบัติ เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาออโตเมชั่น โดยโครงการนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการหลักของไทยแลนด์ 4.0 และจะช่วยส่งเสริมแนวคิด Connected Industries ในประเทศไทยให้เด่นชัดขึ้น พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการผลิตแบบออโตเมชั่นให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของผู้ผลิตทั้งไทยและญี่ปุ่น รวมถึงส่งเสริมความสามารถในผลิตของเด็นโซ่ในประเทศไทยอีกด้วย